10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych

10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 02.11.2016 Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dof..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 02.11.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 30 września 2016 r. (dzień otwarcia naboru) i będzie prowadzony do 2 listopada 2016 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r. Termin ten może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach. Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce składania wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl , z wykorzystaniem bezpiecznego zewnętrznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od 30 września 2016 r. do 2 listopada 2016 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 3,4 i 5 ustawy o systemie oświaty).

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM główną grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

  • szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 3,5 i 7 ustawy o systemie oświaty);
  • uczniowie tych szkół i placówek, w szczególności ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następującego typu projektu – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na utworzenie Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) i realizację zajęć z uczniami według programów zajęć pozaszkolnych przekazanych przez realizatora projektu pozakonkursowego realizowanego przez Województwo Małopolskie w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu B. Małopolskie talenty, w celu podniesienia kompetencji kluczowych uczniów zdolnych.

Szczegółowe wymagania dotyczące tworzenia Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) i realizacji zajęć z uczniami wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych. Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 15 594 094,86 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 803 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 441 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 599 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 978 KB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 311 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,44 MB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników Poddziałanie 10.1.5 RPO WM 2014-2020 – WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH tryb konkursowy (.pdf, 308 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,58 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,59 MB)

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 562 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 462 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dla przykładowych towarów i usług w projektach konkursowych (.pdf, 466 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 1,47 MB)

Załącznik 13 Zasady tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach projektów konkursowych Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 527 KB)

Załącznik 14 Wykaz wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów w efekcie realizacji programów zajęć pozaszkolnych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (.pdf, 700 KB)

Załącznik 15 Liczba uczniów w podziale na powiaty według danych GUS – Bank Danych Lokalnych na rok 2014 (.pdf, 270 KB)

Kompletna dokumentacja do konkursu (Regulamin konkursu, załączniki do regulaminu konkursu)(.zip, 11,2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu;

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu – określone w Załącznikach nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu;

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze – określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacjidotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, tel. (012) 616 0 616, fax (012) 299 09 41, e-mail: fem@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12,e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11,e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33,e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11,e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego