10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (3)

10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.02.2018 do 07.03.2018 W dniu 22.02.2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił nabór pozakonkursowy w ramach Działania 10.1 RPO WŚ Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2018 r. Miejsce składania wniosków Wo..

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.02.2018 do 07.03.2018

W dniu 22.02.2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił nabór pozakonkursowy w ramach Działania 10.1 RPO WŚ

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,

ul. Witosa 86,

25-651 Kielce,

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz elektronicznej za pomocą Generatora wniosków w LSI (https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=185). Wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć:

osobiście:−do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-651 Kielce od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 do 15.30.lub

kurierem lub pocztą na adres:−Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-651 Kielce, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.

Decyduje data wpływu wniosku do instytucji organizującej nabór.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy z obszaru Województwa Świętokrzyskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru są projekty MUP/PUP współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków będzie prowadzony w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPOWŚ, które stanowią Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – w odniesieniu do kryteriów ogólnych. Aktualne kryteria dostępu dla naboru zostały zawarte w Palnie Działania na rok 2018.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

28 228 742,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PRZEZ MIEJSKI I POWIATOWE URZĘDY PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku wraz z jego wzorem

Wzór umowy o dofinansowanie

brak

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel.:

41 36 41 650

41 36 41 625

41 36 41 624

Linki

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 10.1 „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe).”