10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług / 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu (2)

10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług / 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu (2)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO WO 2014-2020 nabór wniosków o dofinansowanie...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO WO 2014-2020 nabór wniosków o dofinansowanie…