10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (1)

10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 21.07.2017 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. Informacje o naborze Ter..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 21.07.2017

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego. Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego[1] (z wyłączeniem szkół dla dorosłych[2] i szkół policealnych) będący jednostką samorządu terytorialnego i spełniający wymogi wskazane w Regulaminie konkursu;

lider (partner wiodący) – organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego[3] (z wyłączeniem szkół dla dorosłych[4] i szkół policealnych) będący jednostką samorządu terytorialnego oraz partner – każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) spełniające wymogi wskazane w Regulaminie konkursu.

[1] Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne – placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.[2]Szkoła dla dorosłych – szkoła, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b i d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.[3] Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne – placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.[4]Szkoła dla dorosłych – szkoła, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b i d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie:

a) TIK,

b) nauk matematyczno-przyrodniczych,

c) języków obcych,

d) postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniem zdolnym, a także wsparcie ucznia młodszego poprzez:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.

c) wsparcie uczniów zdolnych w celu kształtowania i rozwijania ich kompetencji kluczowychniezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, TIK, językowych) oraz postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, w szczególności poprzez:

a) realizację indywidualnej ścieżki wsparcia pedagogiczno-psychologicznego opracowanej przez pedagoga i/lub psychologa we współpracy z wychowawcą i uczniem, wobec którego zidentyfikowano potrzebę wsparcia zindywidualizowanego,

b) organizację wsparcia dla uczniów z dysfunkcjami społecznymi w ramach świetlic szkolnych lub innych form, uwzględniających elementy wsparcia rówieśniczego (w tym coaching rówieśniczy),

c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze[1].

Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.

Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, m.in. poprzez:

a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych.

Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,

c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,

d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,

f) metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,

g) doradztwa edukacyjno-zawodowego,

h) doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych.

[1]Realizacja typu projektów 3c nie może stanowić głównego zakresu wsparcia uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 260 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie (DOC 646 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie (DOC 597 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Załącznikach nr 36 i 36a do Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:poniedziałki i wtorki 7.30-17.30środy, czwartki, piątki 7.30-15.30oraz pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. (56) 621 25 90 w godzinach:wtorki 13:30 – 15:30czwartki 12:30 – 14:30.oraz pracownicy Biura ZIT BTOF tel. (52) 58 59 446, (52) 58 59 456 w godzinach:poniedziałki, środy, czwartki 8.00-15.00, wtorki 8.00-17.00, piątki 8.00-13.00.oraz pracownicy Biura ZIT BTOF tel. (52) 58 59 446, (52) 58 59 456 w godzinach:poniedziałki, środy, czwartki 8.00-15.00, wtorki 8.00-17.00, piątki 8.00-13.00.Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.