10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (3)

10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.06.2018 do 16.07.2018 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałan..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.06.2018 do 16.07.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2018 r

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1) w ramach schematu 1: wszystkie inne podmioty poza jednostkami samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu danego powiatu;

2) w ramach schematu 2: organ prowadzący szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową prowadzącą kształcenie zawodowe będący jednostką samorządu terytorialnego, która jest członkiem Związku ZIT BTOF.

W przypadku realizacji projektu partnerskiego w ramach schematu nr 1 liderem (partnerem wiodącym) może być tylko podmiot niebędący JST będący organem prowadzącym szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu danego powiatu natomiast partnerem/mi każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku realizacji projektu partnerskiego w ramach schematu nr 2 liderem (partnerem wiodącym) może być tylko organ prowadzący szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową prowadzącą kształcenie zawodowe będący jednostką samorządu terytorialnego, która jest członkiem Związku ZIT BTOF, natomiast partnerem/mi każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dedykowany:

  • Schemat 1: wszystkim beneficjentom poza JST.
  • Schemat 2: JST.

Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujący w szczególności:
a) realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy,
b) realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego,
c) realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:

i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
ii. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia,
iii. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
iv. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
v. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji,
vi. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ,

d) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem,
e) tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy,
f) modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,
g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
h) włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
i) tworzenie klas patronackich w szkołach,
j) tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego[1].

2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych oraz realizacja kompleksowych programów kształcenia organizowanych w miejscu pracy.

3. Kształtowanie u uczniów szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacja wsparcia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy[2].

[1] W pierwszej kolejności promowana będzie realizacja działań na rzecz kształcenia w miejscu pracy bądź realizacji programów stażowych, umożliwiających nabywanie kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy. Działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni zawodowych/warsztatów stażowych będą mogły być realizowane w przypadku gdy nie będzie możliwe zorganizowanie kształcenia w miejscu pracy lub programów stażowych.

[2]Wsparcie w postaci doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji związanych ze stosowaniem metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w danej szkole/placówce na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego wskazanych w typach 1c) i lub vi lub 1d) lub 1 j).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:

Schemat 1 – 1 230 684 zł

Schemat 2 – 9 148 170 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu (PDF 1 MB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:
– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:
poniedziałki i wtorki 7.30-17.30
środy, czwartki, piątki 7.30-15.30
– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 621 25 52 w godzinach:
wtorki 11.30 – 12.30
czwartki 12.30 – 13.30.
– pracownicy Biura ZIT BTOF pod nr tel. (52) 58 59 456, (52) 58 59 454 w godzinach:
poniedziałki, środy, czwartki 8.00-15.00
wtorki 8.00-17.00
piątki 8.00-13.00.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.