10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy (2)

10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy (2)

AKTUALNY data naboru wniosków od 09.01.2017 do 20.01.2017 Nabór dotyczy projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020..

AKTUALNY data naboru wniosków od 09.01.2017 do 20.01.2017

Nabór dotyczy projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
w poniedziałek w godzinach: 8.00-16.00
od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.

Sposób składania wniosków

Procedura składania wniosków o dofinansowanie projektów opisana została w Rozdziale I ogłoszenia o naborze

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane tylko instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów opisane zostały w rozdziale III ogłoszenia o naborze

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

58 971 326,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla naboru projektów w trybie pozakonkursowym nie przewidziano środków odwoławczych

Pytania i odpowiedzi

Linki

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia o naborze