10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (11)

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (11)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.07.2019 do 08.08.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/19na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsięb..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.07.2019 do 08.08.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/19na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2019 r.

Miejsce składania wniosków

nie dotyczy

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.efs-fundusze.lodzkie.pl.Aby móc korzystać z generatora wniosków należy założyć konto dla wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/19, nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty. Nie będzie zatem możliwości złożenia do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) wniosku o dofinansowanie, który został przez wnioskodawcę przygotowany w okresie trwania naboru, ale nie został w terminie przesłany do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
 • podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
 • podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu w ramach niniejszego konkursu wnioskodawca lub partner musi posiadać minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej:

 • żłobków
 • klubów dziecięcych
 • opiekuna dziennego

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:

 • doradztwa zawodowego
 • doradztwa indywidualnego
 • pośrednictwa pracy
 • szkoleń

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania X.1, znajdują się w Rozdziale 7.1 Kryteria wyboru projektów Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania to 91%, w tym wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 1 391 764,71 EUR, co stanowi 5 977 768,59 PLN (Wg kursu 1 EUR=4,2951).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek są opisane w Pkt. 8 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim (dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są w zakładce Punkty Informacyjne na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020). Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do konkursu publikowane są na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

Linki

Link do ogłoszenia o naborze.