10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (2)

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.10.2016 do 13.10.2016 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębior..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.10.2016 do 13.10.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;
  • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, parter

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie.xls lub xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Wniosek w wersji papierowej oraz oświadczenie, musi zostać zaparafowany na każdej stronie, opatrzony pieczęcią firmową oraz podpisany czytelnie przez osobę/osoby do tego upoważnioną/ne.

W przypadku projektów, które mają być realizowane w partnerstwie w części VIII Formularza wniosku o dofinansowanie wymagane jest podpisanie oświadczenia i opatrzenie go pieczęcią przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do podejmowania decyzji w imieniu partnera lub partnerów projektu.

Wniosek w wersji papierowej oraz oświadczenie, musi zostać opatrzony pieczęciami, podpisany czytelnie przez osobę/osoby do tego upoważnioną/ne.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej następująco:

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu: „…wpisać tytuł projektu….”Konkurs numer RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Podawcze Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem:

  1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
  2. podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm);
  3. podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
  4. podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Oczekiwanym efektem projektów w ramach przedmiotowego konkursu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w przypadku zidentyfikowanej potrzeby działań na rzecz aktywizacji zawodowej. Rezultatem podejmowanych działań ma być zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.

W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu:Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

w formie instytucjonalnej:

a) żłobków

b) klubów dziecięcych

c) opiekuna dziennego

i pozainstytucjonalnej:

d) niani.

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:

a) doradztwa zawodowego

b) doradztwa indywidualnego

c) pośrednictwa pracy

d) szkoleń.

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 10.1 "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3" znajdują się w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

91%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

55 688 501,45 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (XLS 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 317 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 określa Rozdział 15 ustawy wdrożeniowej.

W systemie realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020, obowiązują dwa etapy procedury odwoławczej:

  • etap przedsądowy – środkiem odwoławczym przysługującym Wnioskodawcy na tym etapie jest protest składany do IZ;
  • etap sądowy – środkami odwoławczymi przysługującymi Wnioskodawcy na tym etapie są: skarga, składana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna, składana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Linki

Bezpośredni link do informacji o naborze na stronie instytucji ogłaszającej konkurs