10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (6)

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (6)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/17na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1...

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/17na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1…