10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna (3)

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2019 do 29.05.2019 Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosk..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2019 do 29.05.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA, Typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część Konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w podziale na rundy konkursu, trwa od dnia 31 marca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Runda konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym (z zastrzeżeniem, że nabór w ramach pierwszej rundy konkursu trwa od 31 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r., a w ramach drugiej rundy konkursu trwa od 1 maja 2019 r. do 29 maja 2019 r.), ocenę formalno-merytoryczną wniosków oraz rozstrzygnięcie rundy konkursu poprzez zatwierdzenie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Planowany termin rozstrzygnięcia pierwszej rundy konkursu to: lipiec 2019 r., drugiej rundy konkursu to: sierpień 2019 r. Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach. Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce składania wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 31 marca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

a) szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe,

b) uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:
– zajęć on-line,
– kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a) Biologia
b) Chemia
c) Fizyka
d) Geografia
e) Informatyka
f) Matematyka
g) Przedsiębiorczość
h) Język angielski
i) Język niemiecki
j) Język francuski
k) Umiejętnościuczenia się
l) Umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.
Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 16 631 886,63 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu (.pdf, 675 KB),

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik 1a Kryteria wyboru projektów (.pdf, 539 KB)

Załącznik 1b Wymogi dotyczące potencjału technicznego i infrastrukturalnego (.pdf, 472 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf, 616 KB),

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 778 KB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 279 KB),

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 405 KB)

Załącznik 5a Karta oceny formalno-merytorycznej (.pdf, 582 KB)

Załącznik 5b Wzory oświadczeń (.pdf, 498 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 316 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 591 MB)

Załącznik 7a Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 453 KB),

Załącznik 7b Harmonogram płatności (.pdf, 341 KB),

Załącznik 7c Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.pdf, 265 KB),

Załącznik 7d Instrukcja oznakowania miejsca, w którym jest realizowany Projekt (.pdf, 338 KB),

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 568 MB),

Załącznik 8a Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 451 KB),

Załącznik 8b Harmonogram płatności (.pdf, 342 KB),

Załącznik 8c Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.pdf, 261 KB),

Załącznik 8d Instrukcja oznakowania miejsca, w którym jest realizowany Projekt (.pdf, 265 KB),

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 429 KB),

Załącznik 9a Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 391 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 339 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług (.pdf, 286 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf 1,3 MB)

Załącznik 13 Wzór weksla in blanco (.pdf, 140 KB)

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały (.pdf, 160 KB),

Załącznik 14a Oświadczenie małżonka (.pdf, 249 KB),

Załącznik 15 Oświadczenie o rzetelności (.pdf, 207 KB).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu – określone w Załączniku nr 7 i w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze – określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
  Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;
 2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
  tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów,
  tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.