10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP

10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.10.2016 do 14.11.2016 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 29 września ogłosił nabór w ramach działania 10.1 Usługi wsparcia dla MŚP Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.10.2016 do 14.11.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 29 września ogłosił nabór w ramach działania 10.1 Usługi wsparcia dla MŚP

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016

Miejsce składania wniosków

Punkt kontaktowy Departamentu Wdrażania EFS
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
tel.: (81) 44 16 843, fax:(81) 44 16 853
BEZPŁATNA INFOLINIA 0 800 888 337
e-mail: efs@lubelskie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie: a) papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).b) Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) – najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 10.1 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

  • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
  • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy.
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP, Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

1. Usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora MŚP, w tym m. in.:

a) analiza potrzeb rozwojowych,
b) szkolenia,
c) doradztwo.

2. Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 4:
Dofinansowanie usługi rozwojowej:
1) Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:
a) dla mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej;
b) dla małego przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej;
c) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% kosztów usługi rozwojowej.
2) Limity, o których mowa w pkt 1, ulegają podwyższeniu w następujących przypadkach:
a) dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej;
b) dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu – do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej;
c) dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidację – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej.
3) Analiza potrzeb szkoleniowych będzie refundowana na takich samych zasadach jak pozostałe usługi, przy czym poziom dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej usługi.
4) Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo w wymiarze rocznym może wynieść maksymalnie 15.000,00 PLN.3.

3. Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 6:
Usługi rozwojowe:Projekt zakłada dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do RUR za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Załączniki do regulaminu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

bez ograniczeń

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

42 000 000,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do Regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki do regulaminu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

http://faq.rpo.lubelskie.pl/