10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie (260/18)

10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie (260/18)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.06.2018 do 30.08.2018 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikający..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.06.2018 do 30.08.2018

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

konkurs nr RPSL.10.02.04-IZ.01-24-260/18.

Informacja opublikowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019

Miejsce składania wniosków

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 5. Organizacje pozarządowe.
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie.
 8. Instytucje kultury.
 9. Lokalne Grupy Działania
 10. MŚP

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
 2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) w zakresie przedmiotu konkursu.

(wersja 13 przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1098/259/V/2018 z 22 maja 2018 r.)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

36 047 655,00 PLN, czyli 8 550 000,00 EUR.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 784 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 529 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 992 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 796 KB)

Wzór porozumieniao dofinansowanie (PDF 461 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu (PDF 796 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172
032 77 40 193
032 77 40 194
032 77 40 418
032 77 40 308
032 77 40 320.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie konkursu na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.