10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (2)

10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.06.2017 do 06.07.2017 Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalne..

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.06.2017 do 06.07.2017

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 10 Edukacja

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW

Konkurs nr RPDS.10.02.04-IZ.00-02-243/17

Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektów na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej określonej w Strategii ZIT AW

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na: • grudzień 2017 roku, w przypadku gdy ocenie formalnej podlegać będzie do 150 wniosków, • styczeń 2018 roku, w przypadku gdy ocenie formalnej podlegać będzie powyżej 150 wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Następnie wniosek taki powinien zostać złożony wyłącznie w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 22 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 dnia 6 lipca 2017 r.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) na wniosku o dofinansowanie złożonym w systemie SOWA.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOWA oznacza potwierdzenie zgodności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Następnie wniosek taki powinien zostać złożony wyłącznie w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 22 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 dnia 6 lipca 2017 r.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) na wniosku o dofinansowanie złożonym w systemie SOWA.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOWA oznacza potwierdzenie zgodności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu, Beneficjentami mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organizacje pozarządowe;
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. Wsparcie może objąć w szczególności:

a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej;c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

d) wdrożenie nowych form i programów nauczania;

e) tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych;

h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

i) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

j) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

k) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

10.2.B. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez:

a) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

10.2.C. Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).

10.2.D. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia, w szczególności poprzez:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.10.2.E. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).

10.2.F. Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

10.2.G. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, m.in.:

a) kursy i szkolenia doskonalące (w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER), studia podyplomowe;

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

c) realizacja w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty;

e) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

f) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

g) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

h) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy.

10.2.H. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o szczególnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniów z niepełnosprawnościami, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki).

Kategorią interwencji dla ogłaszanych konkursów w ramach Działania 10.2 jest kategoria interwencji 115, która odpowiada bezpośrednio celowi dążącemu do ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianiu równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 z dnia 06 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Załącznik nr 1 Wyciąg z kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.2

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW Konkurs nr RPDS.10.02.04-IZ.00-02-243/17 Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs dla ZIT AW wynosi: 618 203 EUR (tj. 2 609 806 PLN) Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zostanie zwiększona o środki z budżetu państwa w zależności od poziomu planowanego przez Wnioskodawców wkładu własnego. Wszystkie kwoty podane w ogłoszeniu zostały przeliczone po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu 27 kwietnia 2017 r. (1 euro = 4.2216 PLN). Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania list rankingowych w poszczególnych naborach.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, www.ipaw.walbrzych.eu oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Regulamin konkursu dla Działania 10.2

Załącznik nr 1 Wyciąg z kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.2

Załącznik nr 2 Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 10.2

Załącznik nr 4 Standardy realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 10.2

Załącznik nr 5 Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych

Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące kryterium dostępu nr 5

Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące kryterium dostępu nr 6

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów z EFS

Lista sprawdzająca kwalifikacje

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Załącznik nr 3 Zakres wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów/porozumienia o dofinansowanie projektu, które będą zawierane z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowią załączniki nr 8, 9 i 10 do Regulaminu konkursu i są zamieszczone na stronach: www.rpo.dolnyslask.pl, www.ipaw.walbrzych.eu, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wzory umów/porozumienia zawierają wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie. Wzory umów/porozumienia uwzględniają prawa i obowiązki beneficjenta oraz instytucji udzielającej dofinansowania.

Załącznik nr 8 Wzór umowy_standardowa

Załącznik nr 9 Wzór umowy_ryczałt

Załącznik nr 10 Wzór porozumienia PJB

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

undefinedIOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursów i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane na adres poczty elektronicznej:

  • pife@dolnyslask.pl,
  • ipaw@ipaw.walbrzych.eu (wyłącznie w zakresie oceny strategicznej ZIT AW).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronach internetowych w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz informacji niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie:

Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań. Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronach internetowych:

Linki

Ogłoszenie o naborze dla poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW – konkurs nr RPDS.10.02.04-IZ.00-02-243/17