10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej (2)

10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.01.2019 do 11.02.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/18na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsięb..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.01.2019 do 11.02.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/18na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powrotydo pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej (Program edukacyjno-rehabilitacyjny w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec/kwiecień 2019

Miejsce składania wniosków

Nie dotyczy

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków.

Aby móc korzystać z generatora wniosków należy założyć konto dla wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/18, nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty. Nie będzie zatem możliwości złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie, który został przez wnioskodawcę przygotowany w okresie trwania naboru, ale nie został w terminie przesłany do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,

legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W niniejszym konkursie wspierane będą projekty mające na celu wdrożenie „Programu edukacyjno-rehabilitacyjnego w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego” (Program), stanowiącego Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu.

Projekty mają obligatoryjnie obejmować całą ścieżkę w ramach zaplanowanych interwencji szczegółowo opisanych w RPZ, w szczególności:

 • Etap promocji i informacji o Programie W ramach tego etapu działania informacyjno-promocyjne dotyczące projektu będą finansowane w ramach kosztów pośrednich, wnioskodawcy mogą je opisać w punkcie 3.2 Grupy docelowe, bądź w zadaniu dotyczącym rekrutacji/kwalifikacji pacjentów.
 • Etap kwalifikacji pacjentów do Programu oraz działań diagnostycznych w ramach etapu następuje weryfikacja czy osoby zgłaszające się do udziału w Programie spełniają kryteria kwalifikujące do Programu, kryteria wykluczenia oraz dokonywana jest ocena stanu zdrowia psychicznego pacjentów przy pomocy kwestionariuszy/testów: skali PSS-10, skali GSES, GHQ.
 • Etap oddziaływania leczniczego w ramach etapu występuje moduł warsztatowy składający się z treningów: rozwijania umiejętności psychospołecznych, radzenia sobie ze stresem, rozwijania umiejętności emocjonalnych, zarządzania sobą w czasie oraz relaksacyjnych. Ponadto pacjent ma możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych i/lub psychiatrycznych oraz zajęć aktywności fizycznej.
 • Etap zakończenia udziału w Programie i oceny jego skuteczności końcowe indywidualne konsultacje z psychologiem lub lekarzem psychiatrą.

Innymi działaniami, które mogą być dodatkowo realizowane w ramach projektów są:

 • Zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem,
 • Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu w czasie korzystania ze wsparcia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania X.3, znajdują się w Rozdziale 7.1 Kryteria wyboru projektów Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania to 91%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 1 950 045,43 EUR, co stanowi 8 368 815,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowy zakres środków odwoławczych przysługujących składającemu wniosek określa rozdział 8 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do konkursu publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej instytucji ogłaszającej.