10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

PLANOWANY data naboru wniosków od 13.12.2016 do 02.01.2017 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębio..

PLANOWANY data naboru wniosków od 13.12.2016 do 02.01.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Podawcze

al. Piłsudskiego 8,

90-051 Łódź,

parter

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu, zgodnym z załącznikiem nr 1 (XLS 2 MB) do Regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx).

Dodatkowo, Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 (DOC 71 KB) do Regulaminu konkursu.Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu może być dostarczony:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres;
 • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej, legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu, z wyłączeniem:
 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy oraz partnerzy (o ile dotyczy), którzy podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania. Na podstawie zapisów SzOOP RPO WŁ 2014-2020, Poddziałanie X.3.2, katalog uprawnionych typów beneficjentów został ograniczony specyfiką „Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego” (RPZ).

Program mogą realizować podmioty funkcjonujące na terenie województwa łódzkiego, posiadające min. roczne doświadczenie w zakresie objętym konkursem. Świadczenia zdrowotne w ramach Programu mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą określone w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu realizację badań profilaktycznych służących wczesnemu wykrywaniu przewlekłej choroby nerek.Projekty muszą obejmować całą ścieżkę wsparcia opisaną w RPZ (Załącznik nr 12) (DOC 814 KB):

 • konsultacje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej; w zależności od wyników badań diagnostycznych pacjent będzie miał od 2 do maksymalnie 5 konsultacji lekarskich;
 • badania diagnostyczne krwi (pomiar stężenia kreatyniny w surowicy krwi z oszacowaniem eGFR wg wzoru MDRD) oraz moczu (ogólne badanie moczu z oceną białkomoczu oraz osadu moczu, a u osób z wykrytym białkomoczem ocena albuminurii (oznaczenie stężenia albuminy i kreatyniny w próbce moczu – wskaźnik ACR);
 • usg układu moczowego (wg wskazań);
 • dodatkowe badania diagnostyczne krwi, tj. morfologia, elektrolity (Na, K), CRP, cholesterol, triglicerydy, glukoza, a u osób z cukrzycą wartość hemoglobiny glikowanej (wg wskazań);
 • konsultacja nefrologiczna – w przypadku nieprawidłowych wyników badań pacjent zostanie skierowany na konsultację do lekarza nefrologa.
 • warsztaty edukacyjne – osoby z wykrytą PChN, otrzymają zaproszenie do udziału w warsztatach edukacyjnych od lekarza nefrologa.

Warsztaty obejmują cykl 3 dwugodzinnych spotkań grupowych. Ponadto dodatkowo przewidziano 3 indywidualne konsultacje z dietetykiem. Dodatkowo, w ramach konkursu będzie można zaplanować działania wspierające realizację Programu, opisane w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla niniejszego konkursu znajdują się w Podrozdziale 7.3 Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

91%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 646 405 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (XLS 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek opisane są w rozdziale 8 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o naborze