10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT ZACH(167/17)

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT ZACH(167/17)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 30.08.2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego. Konkurs nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17 Ogłoszenie opublikow..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 30.08.2017

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.
Konkurs nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17
Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 8. Instytucje kultury
 9. Przedsiębiorcy.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich/pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2662/161/V/2016 z dnia 28 grudnia 2016 z zm., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria: 1) są projektami rewitalizacyjnymi, 2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą 3) nie są objęte pomocą de minimis 4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

36 250 382,54 PLN tj. 8 586 882,35 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 455 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z zasadami

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej dla wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172

032 77 40 193

032 77 40 194

032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020