10.3 Rozwój samozatrudnienia w powiatach: gołdapskim, oleckim oraz ełckim

10.3 Rozwój samozatrudnienia w powiatach: gołdapskim, oleckim oraz ełckim

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.10.2016 do 08.11.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, realizowanych w powiatach: gołdapskim, oleckim oraz ełckim, których celem jest wsparcie osób planujących prowadzenie działalności gospodarczej – kon..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.10.2016 do 08.11.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, realizowanych w powiatach: gołdapskim, oleckim oraz ełckim, których celem jest wsparcie osób planujących prowadzenie działalności gospodarczej – konkurs nr RPWM.10.03.00-IP.01-28-008/16 (Oś 10, Działanie 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 2810-448 Olsztyn

I piętro, pokój 116

w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 28 października 2016 r. do 8 listopada 2016 r. za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 (LSI MAKS 2) dostępnego pod adresem: http://maks2.warmia.mazury.pl/

oraz

w wersji papierowej wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (1 egzemplarz) – osobiście, kurierem lub pocztą niezwłocznie po złożeniu wersji elektronicznej.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w podrozdziale 1.5 Regulaminu konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Wniosków nie mogą składać jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

W ramach projektów zapewnione zostanie bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

  1. Indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Wsparcie finansowe nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.
  4. Wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych).

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w podrozdziale 1.4 Regulaminu konkursu

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdziesz w załączniku 5 do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97,80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 804 216,20 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik 1 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik 4 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienie wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

  • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
  • telefonicznie pod numerami: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65
  • mailowo pod adresem: k.dobrenko@up.gov.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie