10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (2)

10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.03.2017 do 20.03.2017 Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Po..

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.03.2017 do 20.03.2017

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW

Konkurs nr RPDS.10.04.04-IZ.00-02-229/17

Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektów na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej określonej w Strategii ZIT AW.

Konkurs ogłasza:

W ramach Poddziałania 10.4.4 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW).

IP pełni wspólnie z IZ rolę Instytucji Organizującej Konkurs. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizują: Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17 kod pocztowy 50-412.

Gmina Wałbrzych pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej (ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych), w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO oraz lidera ZIT AW, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy IZ RPO WD a Gminą Wałbrzych.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na: • wrzesień 2017 roku, w przypadku gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać będzie do 150 wniosków, • październik 2017 roku, w przypadku gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać będzie powyżej 150 wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/.

System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Następnie wniosek taki powinien zostać złożony w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 6 marca 2017 r. do godz. 15.00 dnia 20 marca 2017 r. Jednocześnie, we wskazanym powyżej terminie, do siedziby IOK (IZ RPO WD) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z systemu SOWA papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą z pieczęcią osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami – jeśli dotyczy).

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącego się pod adresem:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, IV piętro, pokój nr 4007.

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/.

System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Następnie wniosek taki powinien zostać złożony w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 6 marca 2017 r. do godz. 15.00 dnia 20 marca 2017 r. Jednocześnie, we wskazanym powyżej terminie, do siedziby IOK (IZ RPO WD) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z systemu SOWA papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą z pieczęcią osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami – jeśli dotyczy).

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem;
 • odpowiedni numer konkursu, to jest: RPDS.10.04.04-IZ.00-02-229/17 – ZIT AW
 • tytuł projektu;
 • zapis: „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFS”.

Wraz z wnioskiem w wersji papierowej, dostarczanym osobiście, należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej lub dostarczone po upływie wyznaczonego terminu zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru.

W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej.

Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/ w zakładce „Pomoc”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WD Beneficjentami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. Ustawy o systemie oświaty;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Jednocześnie IOK podkreśla, że zgodnie z kryterium dostępu nr 4 wnioski w ramach niniejszego naboru mogą składać jedynie organy prowadzące szkołę lub placówkę oświatową realizującą kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty lub instytucja rynku pracy, o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-szkoleniową.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:10.4.A. Organizacja praktycznych form nauczania – staże, praktyki zawodowe:

a) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych;

b) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego.

10.4.B. Uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku, w szczególności poprzez:

a) udział przedsiębiorców w identyfikacji i prognozowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy, co pozwoli na efektywne zarządzanie ofertą edukacyjną i szkoleniową szkół i placówek;

b) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, przez tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, ckziu, u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów;

c) tworzenie klas patronackich w szkołach;

d) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy;

e) opracowanie lub modyfikację programów nauczania;

f) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

g) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi;

h) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych;

i) organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;

j) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;

k) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;

l) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie;

m) realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622);

n) doradztwo edukacyjno-zawodowe;

o) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy;

p) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów;

q) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowe technologie, materiały, narzędzia poprzez możliwość sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności) na potrzeby pracowni lub warsztatów szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN.

10.4.C. Działania przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

10.4.D. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek m.in. poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach;

b) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów;

c) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa);

d) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, może obejmować m.in.:

i) zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej m.in. poprzez tworzenie regionalnych systemów informacji edukacyjno-zawodowej, w tym dostępnej on-line;

ii) realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie lokalnym.

10.4.E Przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia oraz wsparcie ich w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej pod potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy m.in. poprzez:

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

10.4.G. Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach). W szczególności:

a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;

b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty;

c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne);

d) budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia;

e) realizację programów wspomagania, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw;

f) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

10.4.H. Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienie metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Projekty składane w odpowiedzi na niniejszy konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów RPO WD, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Działania 10.4 „Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego”.

Kategorią interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria interwencji 118, która dotyczy lepszego dopasowywania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu, realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 z dnia 06 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Załącznik nr 1 Wyciąg z kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.4 A-H

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Poddziałanie 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW Konkurs nr RPDS.10.04.04-IZ.00-02-229/17 Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs dla ZIT AW wynosi: 648 033 EUR (tj. 2 806 631 PLN) Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zostanie zwiększona o środki z budżetu państwa w zależności od poziomu planowanego przez Wnioskodawców wkładu własnego. Wszystkie kwoty podane w ogłoszeniu zostały przeliczone po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu 30 stycznia 2017 r. (1 euro = 4,331 PLN). Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania list rankingowych w poszczególnych naborach.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, www.ipaw.walbrzych.eu oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Regulamin 10.4 A-H

Załącznik nr 2 Wskaźniki do osiągnięcia w projekcie 10.4 A-H

Załącznik nr 4 Standardy usług Działanie 10.4 A-H

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów z EFS

Lista_sprawdzająca_kwalifikacje

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Załącznik nr 3 Zakres wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów/porozumienia o dofinansowanie projektu, które będą zawierane z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowią załączniki nr 5, 6 i 7 do Regulaminu konkursu i są zamieszczone na stronach:

Wzory umów/porozumienia zawierają wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie. Wzory umów/porozumienia uwzględniają prawa i obowiązki beneficjenta oraz instytucji udzielającej dofinansowania.

Załącznik nr 5 Wzór umowy_standardowa

Załącznik nr 6 Wzór umowy_ryczałt

Załącznik nr 7 Wzór porozumienia PJB

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursów i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane na adres poczty elektronicznej:

 • pife@dolnyslask.pl,
 • ipaw@ipaw.walbrzych.eu (wyłącznie w zakresie oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT AW).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronach internetowych w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz informacji niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie:

Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronach internetowych:

Linki

Ogłoszenie o naborze dla poddziałania 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW