10.4 Edukacja dorosłych / 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (1)

10.4 Edukacja dorosłych / 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.08.2017 do 11.09.2017 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy. Informacje o naborze..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.08.2017 do 11.09.2017

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może się ubiegać:

 • szkoła dla dorosłych, placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego lub organ prowadzący ww. szkołę/placówkę/ośrodek spełniający wymogi wskazane w Regulaminie konkursu;
 • lider (partner wiodący) – szkoła dla dorosłych, placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego lub organ prowadzący ww. szkołę/placówkę/ośrodek spełniający wymogi wskazane w Regulaminie konkurs oraz partner – każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) spełniający wymogi wskazane w Regulaminie konkursu;
 • lider (partner wiodący) – każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) spełniający wymogi wskazane w Regulaminie konkursu oraz partner – szkoła dla dorosłych, placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego lub organ prowadzący ww. szkołę/placówkę/ośrodek spełniający wymogi wskazane w Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe służące diagnozie potrzeb i możliwości osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy udziałem w kształceniu ustawicznym.
 2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego służących nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnieniu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji poprzez:

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie,

b) kursy umiejętności zawodowych zakończone zaliczeniem zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,

c) pozostałe kursy wymienione w rozporządzeniu w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W celu zapewnienia popytowego podejścia do edukacji osób dorosłych realizacja drugiego typu projektów jest możliwa tylko przy zapewnieniu objęcia każdej osoby indywidualną diagnozą potrzeb i możliwości oraz przy zagwarantowaniu, że wsparcie będzie dostosowane (zarówno pod względem formy, jak i treści) do wyników ww. diagnozy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu (PDF 610 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 45 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 610 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 234 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Załączniku nr 36 do Regulaminu konkursu (PDF 610 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

 • poniedziałki i wtorki 7.30-17.30
 • środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

oraz pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 62 w godzinach:

 • wtorki 13:30 – 15:30
 • czwartki 12:30 – 14:30

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.