10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.05.2018 do 18.06.2018 Zarząd Województwa Lubelskiego ogłaszanabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Konkurs otwarty..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.05.2018 do 18.06.2018

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłaszanabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Konkurs otwarty nr RPLU.10.04.00-IZ.00-06-001/18

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Czechowska 19,

20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

a) papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście do siedzieby IOK – ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

b) Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) – najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy;

– osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy;

– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów:

Programy typu outplacement obejmujące:

doradztwo zawodowe,

poradnictwo psychologiczne,

pośrednictwo pracy,szkolenia, kursy, studia podyplomowe,staże i/lub praktyki zawodowe,subsydiowane zatrudnienie,bony na zasiedlenie, dodatek relokacyjny,wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych wynosi 10 %;

wymagany minimalny wkład własny w wysokości 5 % wartości projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 9 404 328,92 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 940 432,89 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

dostępny na stronie

Wzór wniosku o dofinansowanie

dostepny na stronie w załącznikach do regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

dostępny na stronie w załącznikach do regulaminu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.