10.4 Redukcja emisji (1)

10.4 Redukcja emisji (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.11.2016 do 16.12.2016 Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 (RPPM.10.04.00-IZ.00-22-002/16).Przedmiotem konkursu..

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.11.2016 do 16.12.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 (RPPM.10.04.00-IZ.00-22-002/16).Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 10.4. Redukcja emisji, w ramach OP 10 Energia. Konkurs obejmuje typy projektów 1), 2) i 3).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w kwietniu 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu. Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:
– dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

– w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:1) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,2) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,3) jednostek administracji rządowej,4) innych jednostek sektora finansów publicznych,5) organizacji pozarządowe,6) jednostek naukowych,7) instytucji edukacyjnych,8) szkół wyższych,9) przedsiębiorców.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów nr 1), 2) i 3) wymienione w pkt 5 opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:1) rozbudowę lub przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku,2) likwidację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych,3) budowę nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE.Uzupełniająco dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria formalne (obligatoryjne):
Obszar A – Podstawowe:
A.1. Poprawność złożenia wniosku
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna
A.8. Montaż finansowy projektu
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi
Obszar B – Specyficzne
Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania
Kryteria wykonalności (obligatoryjne):
Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu
A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów
A.2. Zakres rzeczowy projektu
A.3. Sposób realizacji projektu
A.4. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu
B.1. Nakłady na realizację projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu
B.4. Analiza ekonomiczna projektu
B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa
Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):
Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu
A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu
A.2. Potrzeba realizacji projektu
A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu
B.1. Kompleksowość projektu
B.2. Komplementarność projektu

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu
C.1. Efekt ekologiczny
C.2. Partnerstwo
C.3. Wykorzystanie OZE

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 10.4. w SzOOP RPO WP, przy czym intensywność wsparcia w ramach pomocy de minimis nie może być wyższa niż 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja wynosi 68 670 956 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 6. regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa.

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

• etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,
• etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru Działania 10.4. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

– Marcin Erhard, tel. 58 326 81 17, e-mail m.erhard@pomorskie.eu.

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

– Dariusz Pyśko, tel. 58 326 81 13, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu
– Andrzej Wrona, tel. 58 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu

Linki

www.rpo.pomorskie.eu