10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy / 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe) (1)

10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy / 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe) (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.04.2017 do 05.05.2017 W dniu 23.03.2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zamieścił informację o ogłoszeniu konkursu w Ramach Podziałania 10.04.01 RPO WŚ na lata 2014-2020; nr konkursu RPSW.10.04.01-IP.01-26-106/17 Informacje o naborze Termin r..

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.04.2017 do 05.05.2017

W dniu 23.03.2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zamieścił informację o ogłoszeniu konkursu w Ramach Podziałania 10.04.01 RPO WŚ na lata 2014-2020; nr konkursu RPSW.10.04.01-IP.01-26-106/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

25.07.2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,

ul. Witosa 86,

25-561 Kielce

(pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego należy złożyć:

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego

w formie papierowej (osobiście, pocztą albo przesyłką kurierską) w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce (pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych(projekty konkursowe) o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.

– Lokalne Grupy Działania,

– podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców, w tym Instytucje Otoczenia Biznesu,

– podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu dla Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI – (projekty konkursowe)ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:

Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług (w przypadku dotacji wsparcie doradczo – szkoleniowe stanowić będzie uzupełnienie dla typu operacji 2 i nie będzie mogło być realizowane samodzielnie).

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej tj. dotacje wraz ze wsparciem pomostowym[1], dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

[1] Kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2, ust. 1, pkt. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe udzielane jest w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego maksymalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostało określone w Regulaminie konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-106/17

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

35 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Nr:RPSW.10.04.01-IP.01-26-106/17

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 2 Harmonogram Płatności

Załącznik nr 3 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik nr 4 Obowiazki informacyjne beneficjenta

Załącznik nr 5 Kwartalny Harmonogram form wsparcia

Załącznik nr 6 Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z ZUS

Załącznik nr 7 Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z US

Załącznik nr 8 Ośwaidczenie Beneficjenta o niepodleganiu karze

Załącznik nr 9 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 10 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 11 Odwołanie Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 12 Wymagania w odniesieniu do wyodrebnionej ewidencji księgowej

Załącznik nr 13 Wzór umowy o partnerstwie

Załącznik nr 13 zał. 2 do umowy o partnerstwie

Załącznik nr 13 zał. 3 do umowy o partnerstwie

Załącznik nr 14 Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014

Załącznik nr 15 do Umowy o dofinansowanie Projektu

Załącznik nr 16 do Umowy o dofinansowanie Projektu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zostały określone w Regulaminie konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-106/17

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,

pokój nr 115, 116

tel. (0 41) 36 41 624, (0 41) 36 41 625,

e-mail: wup@wup.kielce.pl

Linki

Pełna dokumentacja dotycząca konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-106/17 znajduje się pod poniższym linkiem:

http://rpows.wup.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=246:rpsw-10-04-01-ip-26-106-17&catid=98&Itemid=808