10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy / 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty pozakonkursowe)

10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy / 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty pozakonkursowe)

AKTUALNY data naboru wniosków od 20.06.2017 do 30.06.2017 W dniu 20.06.2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił nabór pozakonkursowy Nr: RPSW.10.04.01-IP.01-26-147/17 Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu lipiec 2017 r. Miejsce składania wniosków Kancelari..

AKTUALNY data naboru wniosków od 20.06.2017 do 30.06.2017

W dniu 20.06.2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił nabór pozakonkursowy Nr: RPSW.10.04.01-IP.01-26-147/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,

ul. Witosa 86,

25-651 Kielce

od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz elektronicznej za pomocą Generatora wniosków w LSI (https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=152). Wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć:

osobiście:−do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-651 Kielce od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 do 15.30.

lub

kurierem lub pocztą na adres:−Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-651 Kielce, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.

Decyduje data wpływu wniosku do instytucji organizującej nabór.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć tylko Bank Gospodarstwa Krajowego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie instrumentów finansowych (w formie mikropożyczek) dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i nieaktywnych zawodowo, również tych które nie znajdują się w szczególnej sytuacjina rynku pracy

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Zasadach realizacji projektu pozakonkursowego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

33 925 743 , 82 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady realizacji projektu pozakonkursowego w ramach RPO WŚ

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru pozakonkursowego nie przewidziano procedury odwoławczej.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. 41364 16 25, 41364 16 24.

Linki

Pełna dokumentacja dotycząca naboru znajduje się TUTAJ