10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy / 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe)

10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy / 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe)

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.09.2016 do 04.10.2016 Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 26 września 2016 r. do dnia 4 października 2016 r. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwarta ł2016 r. Miejsce składania wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Kielc..

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.09.2016 do 04.10.2016

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 26 września 2016 r. do dnia 4 października 2016 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwarta ł2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Kancelaria, pokój nr 8

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego należy złożyć:

•w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego

•w formie papierowej (osobiście, pocztą albo przesyłką kurierską) w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce (pokój nr 8) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe) o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in. Lokalne Grupy Działania, podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców, w tym Instytucje Otoczenia Biznesu, O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:

1.Wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług (wsparcie doradczo – szkoleniowe stanowić będzie uzupełnienie dla typu operacji

2. i nie będzie mogło być realizowane samodzielnie).2.Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej tj.dotacje wraz ze wsparciem pomostowym, dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

kryteria wyboru projektów został określone w Rgulaminie konkursu Nr: RPSW.10.04.02-IP.01-26-056/16 w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

12 961 200,00

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 961 200,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu RPSW.10.04.02_ZIT (24.08.2016)

Wzór wniosku o dofinansowanie

http://rpows.wup.kielce.pl/images/zit_-_10.04.02_2016/zalacznik_nr_1_-_wzor_wniosku.doc

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 6 – Wzór Umowy o dofinansowanie.docx

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkrsu

Pytania i odpowiedzi

w kwestiach dotyczących zgodności ze Strategią ZIT KOF informacji udziela Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, nr tel.: 41-36-76-707, 41-36-76-553, 41-36-76-550,

e-mail: biurozit@um.kielce.pl