10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe)

10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe)

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.09.2016 do 04.10.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ Ogłasza konkurs nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej..

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.09.2016 do 04.10.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ Ogłasza konkurs nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, dotyczący wzrostu adaptacyjności MŚP w regionie będący wynikiem zrealizowanych usług rozwojowych.Wsparcie skierowane jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko–Kamienna, Starachowice.Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 26 września 2016 r. do dnia 04 października 2016 r. Przedmiot konkursu -typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:W ramach przedmiotowego konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:1.Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF). W ramach tego typu przedsięwzięć przedsiębiorstwa sektora MMŚP oraz ich pracownicy będą mogli realizować usługi dostępne w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR), w tym:a)usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw obejmujące np. doradztwo biznesowe, mentoring, asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej,b)usługi rozwojowe dla pracowników wspierające rozwój i dostosowywanie kwalifikacji i kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i specjalistyczne szkolenia

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwarta ł2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Kancelaria, pokój nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Sposób składania wniosków

Wformie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (LSI) oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem oraz pieczęcią/ami osoby/ób uprawnionej/ych do złożenia tego wniosku

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wsparcie skierowane jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko–Kamienna, Starachowice.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF). W ramach tego typu przedsięwzięć przedsiębiorstwa sektora MMŚP oraz ich pracownicy będą mogli realizować usługi dostępne w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR), w tym:a) usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw obejmujące np. doradztwo biznesowe, mentoring, asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej,b) usługi rozwojowe dla pracowników wspierające rozwój i dostosowywanie kwalifikacji i kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i specjalistyczne szkolenia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dokumentacji konkursowej

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

12 784 800

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 784 800

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin-konkursu-RPSW.10.05.00_pozostałe powiaty.doc

Wzór wniosku o dofinansowanie

http://rpows.wup.kielce.pl/images/rur_-_pozostale_powiaty/zalacznik_nr_1_-_wzor_wniosku.doc

Wzór umowy o dofinansowanie

http://rpows.wup.kielce.pl/images/rur_-_pozostale_powiaty/zalacznik_nr_6_-_wzor_umowy_o_dofinansowanie.docx

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskaćw siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,pokój nr 115, 116tel. (0 41) 36 41 624, (0 41) 36 41 625, e-mail:wup@wup.kielce.pl