10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się – profilaktyka raka jelita grubego

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się – profilaktyka raka jelita grubego

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.03.2017 do 18.04.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się. TYP projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowy..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.03.2017 do 18.04.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

TYP projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania.

Konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do:

  • podmiotów leczniczych,
  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
  • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
  • podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
  • pracodawców.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy oraz w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wartość dofinansowania wynosi 95%, w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 230 133,82 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 803 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 991 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 1 MB).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00 wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85, 89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00 wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00 wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

Linki

Strona Instytucji Ogłaszającej Konkurs z pełną dokumentacją naboru

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020