10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.11.2016 do 05.12.2016 Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 10.7 Aktywne i z..

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.11.2016 do 05.12.2016

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Typ projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka szyjki macicy, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31 marca 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • podmioty lecznicze,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
  • podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
  • pracodawcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka szyjki macicy, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

dla projektów publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych: 85%; dla projektów podmiotów niepublicznych, innych niż podmioty lecznicze: 95% (w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85% w tym budżet państwa wynosi 10%)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 166 859,03 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Lista załączników dostępna na stronie instytucji organizującej konkurs

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1012 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 958 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 512 54 82,
89 512 54 83,
89 512 54 85,
89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony:

55 620 09 13,
55 620 09 14,
55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:

87 734 11 09,
87 734 11 10,
87 610 07 77

Linki

Strona instytucji organizującej konkurs