11.1 Aktywne włączenie – 2016

11.1 Aktywne włączenie – 2016

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.07.2016 do 30.09.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie - 2016 Konkurs zamknięty nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/16 (Ogłoszenie zostało opublikowane przez WUP w Lubl..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.07.2016 do 30.09.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie – 2016 Konkurs zamknięty nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/16

(Ogłoszenie zostało opublikowane przez WUP w Lublinie)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

ul. Obywatelska 4

20-092 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl. Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 i 11 dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej w zakładce POMOC.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w formie papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK (tj. 7.30 – 15.30), opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS oraz tożsamą z nią wersję papierową (tożsamość sum kontrolnych) – najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu. Po terminie zakończenia naboru nie jest możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w LSI2014EFS i przesłanie jej do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie – 2016 RPO WL o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

a) Instytucje pomocy i integracji społecznej,

b) Instytucje rynku pracy,

c) Instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

d) Podmioty reintegracyjne,

e) Organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy/ pomocy i integracji społecznej,

f) Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym jednostki pomocy społecznej.g) PFRON.h) Ochotnicze Hufce Pracy,

g) Centra aktywności lokalnej,

h) Podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym:

a) programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

b) programy wychodzenia z bezdomności,

c) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo – wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy,

d) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu i bezdomności.

2) Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do Informacji o naborze – Wymogi formalne i kryteria wyboru projektów (DOCX 145 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

70 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 11.1 z dn. 28.06.2016 r. (DOCX 145 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 751 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy (DOCX 862 KB)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie w oparciu o kwoty ryczałtowe (DOCX 204 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

7 000 000,00 zł

Linki

Ogłoszenie konkursu na stronie RPO woj. lubelskiego