11.1 Aktywne włączenie – 2017 RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17

11.1 Aktywne włączenie – 2017 RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.03.2017 do 27.04.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie. Konkurs zamknięty nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17. (Ogłoszenie zostało opublikowane przez WUP w Lublinie)...

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.03.2017 do 27.04.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie. Konkurs zamknięty nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17.
(Ogłoszenie zostało opublikowane przez WUP w Lublinie).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4
20-092 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany w terminie określonym w pkt 1, w formie papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy IOK (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie – 2016 RPO WL o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:
a) Instytucje pomocy i integracji społecznej,
b) Instytucje rynku pracy,
c) Instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
d) Podmioty reintegracyjne,
e) Organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy/ pomocy i integracji społecznej,
f) Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym jednostki pomocy społecznej,
g) PFRON,
h) Ochotnicze Hufce Pracy,
i) Centra aktywności lokalnej,
j) Podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym:
a) programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
b) programy wychodzenia z bezdomności,
c) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo – wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy,
d) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu i bezdomności.
2) Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 Wymogi formalne i kryteria wyboru projektów (DOCX 229 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 006 930,44 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17 – z 28.02.2017 r. (DOCX 414 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowani (PDF 659 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy (DOCX 865 KB)

Wzór minimalnego zakresu umowy w oparciu o kwoty ryczałtowe (DOCX 189 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

10 000 693,04 zł

Linki

Ogłoszenie konkursu na stronie RPO woj. lubelskiego