11.1 Aktywne włączenie – konkurs dla OPS/MOPR RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17

11.1 Aktywne włączenie – konkurs dla OPS/MOPR RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.05.2017 do 30.06.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie - 2017 Konkurs zamknięty nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17 (Ogłoszenie zostało opublikowane przez WUP w Lubli..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.05.2017 do 30.06.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie – 2017 Konkurs zamknięty nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17 (Ogłoszenie zostało opublikowane przez WUP w Lublinie)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4
20-092 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl. Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 i 11 dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej w zakładce POMOC. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w formie papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK (tj. 7.30 – 15.30), opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały). Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS oraz tożsamą z nią wersję papierową (tożsamość sum kontrolnych) – najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu. Po terminie zakończenia naboru nie jest możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w LSI2014EFS i przesłanie jej do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki pomocy społecznej (OPS/MOPR) z terenu województwa lubelskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do Informacji o naborze – Wymogi formalne i kryteria wyboru projektów (DOCX 233 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

97 520 034,47 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17 (DOCX 385 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofiansowanie (PDF 659 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie projektu (DOCX 867 KB)
Umowa o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe (DOCX 190 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

9 752 003,45 zł

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 11.1 Aktywne włączenie – konkurs dla OPS/MOPR RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17 informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 35 363 lub 605 903 491 oraz drogą elektroniczną pod adresem punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl.

Linki

Ogłoszenie konkursu na stronie RPO woj. lubelskiego