11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe (2)

11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.02.2017 do 17.03.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: Działania 11.1 A..

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.02.2017 do 17.03.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach:

Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Poddziałania: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

TYP 1 projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym. Zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

TYP 2 projektu: Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej. Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Instytucji Ogłaszającej Konkurs osobiście albo przesłać pocztą lub przesyłką kurierską

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

TYP 1 projektu

Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W ramach typu 1 projekty nie mogą być realizowane na terenie MOF Olsztyna. Oznacza to, iż realizując projekt typu 1 jako miejsce realizacji projektu nie można wskazać gmin należących do MOF Olsztyna oraz uczestnikami projektu nie mogą być osoby zamieszkałe na terenie MOF Olsztyna. W skład MOF Olsztyna wchodzą następujące gminy:

– miasto Olsztyn,

– gmina Barczewo,

– gmina Dywity,

– gmina Gietrzwałd,

– gmina Jonkowo,

– gmina Purda,

– gmina Stawiguda.

TYP 2 projektu

Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W ramach typu 2 projekty nie mogą być realizowane na terenie MOF Ełku. Oznacza to, iż realizując projekt typu 2 jako miejsce realizacji projektu nie można wskazać gmin należących do MOF Ełku oraz uczestnikami projektu nie mogą być osoby zamieszkałe na terenie MOF Ełku. W skład MOF Ełku wchodzą gmina wiejska Ełk i miasto Ełk.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 1 projektu

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

a. Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:

– zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,

– poradnictwa,

– wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,

– treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,

– usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

b. Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

– aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,

– poradnictwa

– wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,

– staży,

– praktyk zawodowych,

– uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy.

c. Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

– zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,

– zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji, umiejętności zawodowych (np. kursy i szkolenia zawodowe),

– usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego)

d. Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

– programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

– finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.

TYP 2 projektu

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem odbywać się będzie:

– w nowo utworzonych podmiotach,

– w istniejących podmiotach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu (PDF 1014 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

TYP 1 projektu: dla projektów podmiotów publicznych wartość dofinansowania wynosi 85% (w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%); dla projektów podmiotów niepublicznych wartość dofinansowania wynosi 95% (w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%). TYP 2 projektu: dla projektów podmiotów publicznych wartość dofinansowania wynosi 95% (w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%); dla projektów podmiotów niepublicznych wartość dofinansowania wynosi 95% (w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

61 719 261,56 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1014 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 675 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 861 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, ze zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 1014 KB).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512-54-82,

89 512-54-83,

89 512-54-85,

89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00 wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Biuro Regionalne w Elblągu,

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

55 620-09-13

55 620-09-14

55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00 wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Biuro Regionalne w Ełku,

ul. Kajki 10 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

87 734-11-09

87 734-11-10

87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00 wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Pytania można kierować także do pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,

Biura Planowania i Naboru Wniosków

tel.: 89 52 19 533, fax.: 89 52 19 509

e-mail: rops@warmia.mazury.pl

Linki

Strona naboru z pełną dokumentacją naborową

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020