11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny tryb pozakonkursowy (156/17)

11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny tryb pozakonkursowy (156/17)

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 31.03.2017 Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny Naboru nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-156/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urz..

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 31.03.2017

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny

Naboru nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-156/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/,
lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Śląskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości (z wyłączeniem dzieci w wieku przedszkolnym) poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Kryteria wyboru projektów

nie dotyczy

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe EFS

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 465 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Uchwała nr 429/175 Zarządu Województwa Śląskiego

Załącznik do Uchwały nr 429/175 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 01.03.2017

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl oraz pod numerami telefonów:
032 77 40 172
032 77 40 193
032 77 40 194

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020