11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów / 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT PŁD (133/16)

11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów / 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT PŁD (133/16)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 08.02.2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 08.02.2017

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Konkurs nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-133/16
Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/,
lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:
  a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
  c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Udział nauczycieli w projekcie będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe EFS

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 174 389,41 EUR, co stanowi 5 085 928,22 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie ryczałt

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm).
Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

 • 032 77 40 172
 • 032 77 40 193
 • 032 77 40 194
 • 032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będzie my umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Linki

Ogłoszenie o naborze nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-133/16 na stronie Województwa Śląskiego