11.2 Gospodarka odpadami

11.2 Gospodarka odpadami

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.12.2016 do 13.01.2017 Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 11.2. Gospodarka odpadami, w ramach OP 11 Środowisko. W związku z niespełnieniem warunku ex-ante 6.2 w obszarze gospodarki odpa..

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.12.2016 do 13.01.2017

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 11.2. Gospodarka odpadami, w ramach OP 11 Środowisko.

W związku z niespełnieniem warunku ex-ante 6.2 w obszarze gospodarki odpadami, przedmiotowy konkurs obejmuje wyłącznie typ projektu 1) wymieniony w pkt 5 opisu Działania 11.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.: budowę lub rozbudowę systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wyposażone w segment napraw i ponownego wykorzystania oraz punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w maju 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

– dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

– w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 11.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

  1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  2. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  3. podmiotów wykonujących zadania jednostek samorządu terytorialnego/związku komunalnego,
  4. podmiotów działających w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  5. organizacji pozarządowych,
  6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych,
  7. przedsiębiorców.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu 1) wymieniony w pkt 5 opisu Działania 11.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.: budowę lub rozbudowę systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wyposażone w segment napraw i ponownego wykorzystania oraz punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.1. Poprawność złożenia wniosku

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.9. Cross-financing

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Zaangażowanie kapitału prywatnego

C.2. Zastosowanie efektywnych rozwiązań technologicznych

C.3. Redukcja negatywnych oddziaływań środowiskowych

C.4. Zaangażowanie mieszkańców

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie została ustalona

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ RPO WP przeznacza na konkurs kwotę 39 644 189 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu (ZIP 5 MB)

Załączniki w wersji edytowalnej (ZIP 4 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

• etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

• etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Działania 11.2. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Aleksandra Budny, tel. (58) 326 81 16, e-mail: a.budny@pomorskie.eu,

Maja Remizowicz, tel. (58) 326 81 49, e-mail: m.remizowicz@pomorskie.eu .

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu

Linki

www.rpo.pomorskie.eu