11.2 Kształcenie osób dorosłych / 11.2.1 Kształcenie osób dorosłych (2)

11.2 Kształcenie osób dorosłych / 11.2.1 Kształcenie osób dorosłych (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.12.2018 do 15.01.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.02.01-IZ.00-10-001/18 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachOsi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.12.2018 do 15.01.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.02.01-IZ.00-10-001/18 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachOsi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działania XI.2 Kształcenie osób dorosłych, Poddziałania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie internetowej Generatora wniosków.

Sposób składania wniosków

Aby móc korzystać z generatora wniosków należy założyć konto dla wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPLD.11.02.01-IZ.00-10-001/18 , nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty. Nie będzie zatem możliwości złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie, który został przez wnioskodawcę przygotowany w okresie trwania naboru, ale nie został w terminie przesłany do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych.Nie ma możliwości realizacji projektów mających na celu podnoszenie zarówno kompetencji językowych i cyfrowych. Projekt zakłada wsparcie w zakresie wyłącznie kompetencji językowych albo wyłącznie kompetencji cyfrowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.2.1 Kształcenie osób dorosłych, znajdują się w Rozdziale 8.1 Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 89%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 3 203 037,06 EUR, co stanowi 13 871 392,60 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach Programu regionalnego Województwa Łódzkiego opisuje rozdział 9 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim. Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do konkursu publikowane są na stronie Regionalnego Programu dla Województwa Łódzkiego

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej instytucji ogłaszającej