11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/20

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/20

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.09.2020 do 09.10.2020 Wzywamy do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym, w ramach działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świa..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.09.2020 do 09.10.2020

Wzywamy do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym, w ramach działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19).

Nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/20 ma charakter otwarty, nie jest podzielony na rundy.

TYP 3 – Realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 219

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę elektronicznej formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

  • wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem LSI MAKS2,od dnia 29.09.2020 r. od godziny 0:00 do dnia 9.10.2020 r. do godziny 15:00;

w przypadku wyboru przez Wnioskodawcę tradycyjnej formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem LSI MAKS2, od dnia 29.09.2020 r. od godziny 0:00 do dnia 9.10.2020 r. do godziny 15:00,
  • i w formie papierowej, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej wyznaczonego operatora, tj. Poczta Polska S.A., w dniach od 29.09.2020 r. do 9.10.2020 r.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie naboru (PDF 1 MB).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które nie złożyły wniosku o dofinansowanie w ramach naboru RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 3 – Realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19, poprzez m.in.:

a) Zatrudnianie nowego personelu do świadczenia usług w instytucjach i środowisku np. pielęgniarek/rzy, opiekunek/ów, rehabilitantów, opiekuna medycznego, pokojowej (w tym personelu z innych placówek, które nie pracuje z powodu ich zamknięcia, opiekunów, którzy powrócili z zagranicy);

b) Wypłata dodatkowego wynagrodzenia (dodatki) dla pracowników już zatrudnionych w celu zatrzymania ich odpływu (w tym zwolnienia, urlopy itp.) (uszczegółowienie: wypłata tego dodatku dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w placówkach całodobowych – osób bezpośrednio pracujących z podopiecznymi/pensjonariuszami, osób pracujących „przy łóżkach”);

c) Zmniejszanie liczby osób w instytucjach np. poprzez zapewnienie tym osobom miejsc w mieszkaniach o charakterze chronionym (mieszkania treningowe, mieszkania wspierane) lub wspomaganym, a także przygotowanie miejsc tymczasowego pobytu, w szczególności dla osób przebywających w największych instytucjach w celu rozgęszczenia mieszkańców i minimalizacji ryzyka zarażenia;

d) Przygotowanie miejsc do ewakuacji instytucji (np. szkoły, ŚDS, WTZ, domy studenta, hotele i inne) jak najbliżej miejsca placówki ewakuowanej oraz finansowanie funkcjonowania takich miejsc (w tym wynagrodzenia, koszty wyżywienia, koszty środków ochrony osobistej oraz materiałów jednorazowego użytku);

e) Przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które chcąc chronić własne rodziny, nie mogą lub nie chcą wrócić do własnego domu (uszczegółowienie: przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny może realizować jedynie powiat);

f) Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób tego potrzebujących, a w szczególności dla szeroko rozumianych pracowników podmiotów świadczących usługi (zwłaszcza on-line lub telefoniczna);

g) Rekrutowanie i edukowanie wolontariuszy, zwłaszcza do świadczenia usług w społeczności lokalnej, a także do pomocy w instytucjach (jeśli to możliwe i uzasadnione);

h) Rekrutowanie, edukowanie i nagradzanie sąsiadów za realizację sąsiedzkich usług opiekuńczych;

i) Dostarczanie gotowych posiłków lub zakupów do domów osób potrzebujących, jak również do instytucji świadczących usługi;

j) Zakup doposażenia stanowisk pracy w pomiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią, w tym. m.in. zakup: maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów do dezynfekcji ciała i powierzchni;

k) Zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19 dla podmiotów świadczących usługi zarówno w formach instytucjonalnych, jak i w społeczności lokalnej (w przypadku realizacji powyższej formy wsparcia wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia bazy danych osób, celem nie dublowania testów; możliwe jest przeprowadzanie 1 testu/1 miesiąc/1 osobę);

l) Zakup środków opatrunkowych, w tym szczególnie: gazików, bandaży, chust, termometrów bezdotykowych, sprzętu do dekontaminacji (np. lampy, maty itd.), innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Powyższy katalog jest otwarty, co oznacza, że dobór działań następuje w zależności od zdiagnozowanych przez Wnioskodawcę potrzeb grup docelowych w regionie.

W planowaniu działań należy uwzględnić poniższe:

Działania są zgodne z ideą deinstytucjonalizacji usług społecznych i stopniowego przechodzenia od usług opiekuńczych świadczonych przez instytucje do usług o charakterze środowiskowym. Przewidziane w PI 9iv działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii. Tym samym projekty ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem. Działania przewidziane w PI 9iv, ze względu na ograniczony do warunków pandemii COVID-19 zakres czasowy, nie przyczynią się do wzrostu liczby osób objętych opieką instytucjonalną, ani do trwałego wzrostu zdolności instytucjonalnych podmiotów świadczących usługi opieki całodobowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie naboru (PDF 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 000 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu naboru (PDF 1 MB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do osoby odpowiedzialnej za nabór – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

tel.: 89 512 55 43, 89 512 55 13,

faks: 89 512 55 09

e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

Dodatkowo, na stronie internetowej programu www.rpo.warmia.mazury.pl, funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym naborem/beneficjentem.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 84

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Linki

Strona konkursowa z pełną dokumentacją naborową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020