11.2 Usługi społeczne i zdrowotne (5)

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.01.2018 do 23.03.2018 Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Konkurs otwarty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/18 Informacje o naborze Termin rozstrzygni..

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.01.2018 do 23.03.2018

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Konkurs otwarty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/18

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Czechowska 19, pok. 1

20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl.

Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS oraz tożsamą z nią wersję papierową (tożsamość sum kontrolnych) – najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Dokumenty złożone:

– wyłącznie w formie elektronicznej,

– w formie papierowej innej niż wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS,

– wyłącznie w formie papierowejnie stanowią wniosków o dofinansowanie i nie podlegają weryfikacji oraz ocenie

Więcej informacji w regulaminie konkursu..

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 11.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą lub ich podmioty tworzące, spełniające kryterium formalne specyficzne nr 3 i wymogi określone w Standardzie DDOM.

Zgodnie z obowiązującym w ramach konkursu kryterium formalnym specyficznym nr 3:Wnioskodawca jest podmiotem:

a) który będzie prowadził Dzienny dom opieki medycznej utworzony w ramach projektu, oraz

b) leczniczym, funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia co najmniej od 1 stycznia 2015 r., lub jego podmiotem tworzącym, oraz

c) posiadającym umowę z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia lub finansowanym z innych środków publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych w szczególności do osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób niesamodzielnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 255 000,00 Euro, tj. 17 873 553,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

dostępny na stronie

Wzór wniosku o dofinansowanie

dostępny na stronie, w załącznikach do regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

dostępny na stronie, w załącznikach do regulaminu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.