11.3 Ekonomia społeczna (1)

11.3 Ekonomia społeczna (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 31.01.2017 29 listopada 2016 r Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.3 Ekonomia Społeczna Konkurs otwarty nr RPLU.11.03.00-IZ.00-06-002/16 Informacje o naborze Termin rozst..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 31.01.2017

29 listopada 2016 r Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.3 Ekonomia Społeczna
Konkurs otwarty nr RPLU.11.03.00-IZ.00-06-002/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Czechowska 19
20-072-Lublin

Sposób składania wniosków

 1. Papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).
 2. Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) – najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 11.3 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), który posiada akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na obszar województwa lubelskiego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej albo
 • podmiot świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o której mowa w lit. a, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 11.3 Ekonomia Społeczna, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

1. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych, w tym:

 • wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej (obejmujące m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe, przyznanie dotacji, wsparcie pomostowe, mentoring w zakresie prowadzenia działalności),
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego (np. spółdzielni socjalnych).

2. Wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych, w tym:

 • subsydiowane zatrudnienie,refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),
 • zatrudnienie przejściowe dla osób opuszczających podmioty reintegracyjne czy placówki opiekuńczo – wychowawcze,dotacja na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych świadczone przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w tym:

 • usługi animacji lokalnej,
 • usługi rozwoju ekonomii społecznej, obejmujące m.in. wsparcie przygotowawcze (w tym usługi doradcze i szkoleniowe), narzędzia inkubacji i preinkubacji,
 • usługi wsparcia rozwoju i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych, w tym głównie poprzez zwiększanie kompetencji menadżerskich i zarządczych, zawodowych i społecznych, np. w formie doradztwa prawnego, finansowego i biznesowego, m.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego, marketingu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Załączniki do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

brak ograniczeń

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VIRegulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 11.3 Ekonomia społeczna udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.