11.3 Ekonomia społeczna

11.3 Ekonomia społeczna

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.07.2016 do 30.08.2016 Zarząd Województwa Lubelskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs nr RPLU.11.03.00-IZ.00-06-00..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.07.2016 do 30.08.2016

Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs nr RPLU.11.03.00-IZ.00-06-001/16 w ramach działania 11.3 Ekonomia Społeczna

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkt Kontaktowy, pok.nr 1

ul. Czechowska 19

20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl . Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w terminie wskazanym w pkt 1, w formie papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Uwaga! Przed wydrukowaniem papierowej wersji (z formatu PDF) należy sprawdzić, czy wszystkie obowiązkowe pola wniosku zostały wypełnione (należy dokonać walidacji wniosku przyciskiem „Sprawdź” w LSI2014EFS). Wnioski, które nie przeszły pomyślnie walidacji oraz wnioski, które przeszły pomyślnie walidację ale nie zostały przesłane w wersji elektronicznej do IOK, opatrzone są sformułowaniem: „Wydruk próbny”, co skutkuje niespełnieniem wymogu formalnego nr 2.

Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS oraz tożsamą z nią wersję papierową (tożsamość sum kontrolnych) – najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu. Po terminie zakończenia naboru, o którym mowa w pkt 1 nie jest możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w LSI2014EFS i przesłanie jej do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), który posiada akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na obszar województwa lubelskiego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie ze standardami działania określonymi dla OWES

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych, w tym:

a) wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej (obejmujące m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe, przyznanie dotacji, wsparcie pomostowe, mentoring w zakresie prowadzenia działalności),

b) bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego (np. spółdzielni socjalnych) 3.

2. Wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych, w tym:

a) subsydiowane zatrudnienie,

b) refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

c) zatrudnienie przejściowe dla osób opuszczających podmioty reintegracyjne czy placówki opiekuńczo – wychowawcze,

d) dotacja na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych świadczone przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w tym:

a) usługi animacji lokalnej4,

b) usługi rozwoju ekonomii społecznej5, obejmujące m.in. wsparcie przygotowawcze (w tym usługi doradcze i szkoleniowe), narzędzia inkubacji i preinkubacji,

c) usługi wsparcia rozwoju i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych, w tym głównie poprzez zwiększanie kompetencji menadżerskich i zarządczych, zawodowych i społecznych, np. w formie doradztwa prawnego, finansowego i biznesowego, m.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego, marketingu.

Odnośniki:

3 Możliwe będzie również wsparcie tworzenia podmiotów o charakterze reintegracyjnym, tj. Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej, a także Warsztatów Terapii Zajęciowej w porozumieniu z samorządem powiatu oraz Zakładów Aktywności Zawodowej w porozumieniu z samorządem województwa, o ile konieczność taka będzie wynikała z pogłębionej diagnozy potrzeb przeprowadzonej przez beneficjenta na poziomie lokalnym.

4 Wsparcie animacji lokalnej w celu tworzenia podmiotów obywatelskich, wsparcie dla ich rozwoju, budowy partnerstw publiczno – społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej.

5 Tj. inicjowanie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Kryteria wyboru projektów

Dostępne w załącznikach do Regulaminu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 mln zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Dostępny na stronie Departamentu Wdrażania EFS UMWL w załącznikach do regulaminu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Dostępny na stronie Departamentu Wdrażania EFS UMWL w załącznikach do regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

Dostępny na stronie Departamentu Wdrażania EFS UMWL w załącznikach do regulaminu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Punkt kontaktowy

Departament EFS, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Czechowska 19, pok. nr 1

20-072 Lublin

tel. 081 44 16 843, infolinia 0 800 888 337

Linki

Link do strony z konkursem