11.3 Kształcenie zawodowe / 11.3.1 Kształcenie zawodowe (1)

11.3 Kształcenie zawodowe / 11.3.1 Kształcenie zawodowe (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.04.2018 do 12.04.2018 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/18 na projekty współfinansowaneze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,..

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.04.2018 do 12.04.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/18 na projekty współfinansowaneze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe,Poddziałania XI.3.1Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Biuro Podawcze
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu, zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wniosek w formie papierowej i elektronicznej należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej następująco:

Nazwa i adres wnioskodawcy
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu: „…wpisać tytuł projektu….”
Konkurs numer RPLD.11.03.01-IZ.00-001/18
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Biuro Podawcze
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Podawcze al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Podawcze al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, parter.

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę złożenia wersji papierowej przedmiotowego dokumentu.

Złożenie wniosku poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku o zachowaniu terminu na złożenie decyduje data stempla pocztowego. Operatorem wyznaczonym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest Poczta Polska.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie mogą podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W przedmiotowym konkursie można otrzymać dofinansowanie na:

 1. wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:
  podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych
  b) doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli;
  c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego Działania wymienione w pkt 1 c będą stanowiły uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 1 a i 1 b;
  d) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania
  e) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa)Działania wymienione w pkt 1 e będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie innych działań przewidzianych w projekcie.
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym.
 3. tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy z pracodawcami, w zakresie:
  a) przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu
  b) wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.Działania wymienione w pkt 3 a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 3 b.
 4. wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmujące:
  a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
  b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy działania w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego o których mowa w 1 typie projektu.
 5. realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Podrozdziale 7.2 Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania to 90 %, w tym wsparcie finansowe EFS 85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 15 199 401,68 EUR, co stanowi 63 000 000,02 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 określa Rozdział 15 ustawy wdrożeniowej.

W systemie realizacji RPO WŁna lata 2014-2020, obowiązują dwa etapy procedury odwoławczej:

 • etap przedsądowy – środkiem odwoławczym przysługującym wnioskodawcy na tym etapie jest protest składany do IZ;
 • etap sądowy -środkami odwoławczymi przysługującymi wnioskodawcy na tym etapie są: skarga, składana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna składana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do konkursu publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej instytucji ogłaszającej