11.3 Kształcenie zawodowe / 11.3.1 Kształcenie zawodowe

11.3 Kształcenie zawodowe / 11.3.1 Kształcenie zawodowe

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 31.08.2017 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 31.08.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx).

Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres,
  • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie mogą podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.

W przypadku jednostek organizacyjnych JST nieposiadających osobowości prawnej (np. szkoła zawodowa) wnioskodawcą powinna być właściwa jednostka samorządu terytorialnego (np. powiat).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

1. wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:

a) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli,

c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego Działania wymienione w pkt 1 c będą stanowiły uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 1 a i 1 b

d) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania

e) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa)Działania wymienione w pkt 1 e będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie innych działań przewidzianych w projekcie.

2. wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym.

3. tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy z pracodawcami, w zakresie:

a) przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży

b) wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. Działania wymienione w pkt 3 a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 3 b. Działania wymienione w pkt 3 a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 3 b. Działania wymienione w pkt 3 c będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie innych działań przewidzianych w projekcie.

Do kogo może być skierowane wsparcie?

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:

  • uczniowie lub słuchacze publicznych i niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy),
  • nauczyciele, w tym kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
  • publiczne i niepubliczne szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe (w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy),
  • instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego publicznych i niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw),
  • osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Podrozdziale 7.2 Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 określa Rozdział 15 ustawy wdrożeniowej.

W systemie realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020, obowiązują dwa etapy procedury odwoławczej:

  • etap przedsądowy – środkiem odwoławczym przysługującym wnioskodawcy na tym etapie jest protest składany do IZ;
  • etap sądowy – środkami odwoławczymi przysługującymi wnioskodawcy na tym etapie są: skarga, składana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna składana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej instytucji ogłaszającej