11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT (2)

11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2018 do 02.01.2019 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2018 do 02.01.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2019

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.

Sposób składania wniosków

Wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu LSI 2014 (https://lsi.slaskie.pl), a następnie w formacie .pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) z wykorzystaniem:
a) platformy SEKAP (https://www.sekap.pl)
lub
b) ePUAP (http://www.epuap.gov.pl) wskazując w temacie/treści wiadomości pełny numer wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone zostały w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 219 201,50 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku

Link do strony naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku (zwykła)

Link do pliku (ryczałt)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie Konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres efs@wup-katowice.pl

Linki

Link do strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach