12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli (1)

12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli (1)

AKTUALNY data naboru wniosków od 08.08.2016 do 30.09.2016 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór i wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Działania ..

AKTUALNY data naboru wniosków od 08.08.2016 do 30.09.2016

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór i wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli realizowanego z Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Polityki Regionalnej

ul. Kościuszki 89/91, pokój 201

10-554 Olsztyn

poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

wtorek-piątek w godzinach 7.30-15.30.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do Instrukcji realizacji (PDF 174 KB)Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Zatrudnienie,
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • Wsparcie eksperckie i prawne,
  • Kontrola,
  • Wsparcie procesu realizacji,
  • Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej (PDF 36 KB) Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

31 283 982,50 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy. Zasady wyboru projektów w ramach Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 określono w Instrukcji realizacji Pomocy technicznej (PDF 987 KB) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 108 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 315 KB)

Wzór uchwały o dofinansowanie (PDF 305 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewidziano środków odwoławczych

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: a.czajkowska@warmia.mazury.pl

tel. 89 521 93 74

Linki

Link do strony naboru