12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań

12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań

AKTUALNY data naboru wniosków od 08.08.2016 do 30.09.2016 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór i wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Działania ..

AKTUALNY data naboru wniosków od 08.08.2016 do 30.09.2016

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór i wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań realizowanego z Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Polityki Regionalnej

ul. Kościuszki 89/91, pokój 201

10-554 Olsztyn

Poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

Wtorek-piątek w godzinach 7.30-15.30.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do Instrukcji realizacji (PDF 174 KB) Pomocy technicznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Województwo Warmińsko – Mazurskie – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Ewaluacja

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna (PDF 36 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 275 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy.

Zasady wyboru projektów w ramach Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 określono w Instrukcji realizacji Pomocy technicznej (PDF 987 KB) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 108 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór uchwały o dofinansowanie (PDF 305 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewidziano środków odwoławczych

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: a.czajkowska@warmia.mazury.pl

tel. 89 521 93 74

Linki

Link do strony naboru