12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego / 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego (117/16)

12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego / 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego (117/16)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.11.2016 do 27.04.2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów z Poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT SUBREGIONU CENTRALNEGO. Konkurs nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16 Ogłoszenie zostało opublikowan..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.11.2016 do 27.04.2017

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów z Poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT SUBREGIONU CENTRALNEGO.
Konkurs nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
b) Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
c) Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
d) Organizacje pozarządowe;e) Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
f) Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);
g) Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.
Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przebudowa, budowa[1], remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
[1] W działaniu 12.2 poprzez budowę rozumie się rozbudowę, odbudowę, nadbudowę.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski ocenimy w oparciu o kryteria wyboru, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014‑2020.
Kryteria wyboru projektów – Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014‑2020

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria: 1) są projektami rewitalizacyjnymi, 2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą 3) nie są objęte pomocą de minimis 4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 768 686,26 PLN tj. 2 268 358,59 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 958 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z zasadami [520,1kB] pdf
Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu [416,6kB] pdf

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (PDF 324 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
+48 32 77 40 172; +48 32 77 40 193; +48 32 77 40 194; 032 77 40 418; +48 32 77 40 305; +48 32 77 40 306;
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.
Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16 na stronie Województwa Śląskiego