12.4 Kształcenie zawodowe (2)

12.4 Kształcenie zawodowe (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 31.01.2017 29 listopada 2016 Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-003/16 Informacje o naborze Termin rozs..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 31.01.2017

29 listopada 2016 Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-003/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Czechowska 19
20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie:

 • papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).
 • Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) – najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 12.4 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

1) Podmioty, które mogą realizować kształcenie zawodowe:

 • szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawodowe;
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;
 • Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania w zakresie nieobjętym interwencją PO WER;oraz

2) ich organy prowadzącelub

3) inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

 • zwiększenie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizowania przez nauczycieli zawodu swojej wiedzy, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
 • wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 • wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

brak ograniczeń

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 500 000,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 12.4 Kształcenie zawodowe udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.