13.7 Infrastruktura szkolna

13.7 Infrastruktura szkolna

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.07.2016 do 14.09.2016 Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 13.7 Infrastruktura szkolna w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.13.07.00-IZ.00-06-001/16...

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.07.2016 do 14.09.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 13.7 Infrastruktura szkolna w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.13.07.00-IZ.00-06-001/16.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do listopada 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe:

– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

– Organizacje pozarządowe;

– Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe;

– Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;

– Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

– modernizacja obiektów dydaktycznych, w których realizowany jest proces rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kreowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej),

– zakup niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 743 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

23 249 541,58 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 182 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 13.7 Infrastruktura szkolna informacje udzielane są pod nr tel. (81) 44 16 750 i za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020