2.1 Cyfrowe Lubelskie (1)

2.1 Cyfrowe Lubelskie (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2017 do 16.10.2017 Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia w ramach konkursu zamkniętego nr RPL..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2017 do 16.10.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/17.Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Stefczyka 3b

20-151 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu informatycznego LSI2014

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Publiczne podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia[1].

[1]W rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Projekty dotyczące rozwoju informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia.

Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji elektronicznej w sektorze ochrony zdrowia. W tym m.in.:

– uruchomienie systemów prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentacji, w sposób spełniający wymagania ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia,

– dostosowanie systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej w rozumieniu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub z systemami innych świadczeniodawców,

– zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,

– zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów,

– informatyzacja procedur wewnętrznych, wyłącznie w powiązaniu z wdrażaniem i udostępnieniem usług publicznych on-line na zewnątrz.

– zakup lub wykorzystanie podpisu elektronicznego.

2. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych

Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-zdrowia (z wyłączeniem projektów telemedycyny). W tym m.in.:

– budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów teleinformatycznych rozumianych jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniających przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci komputerowe,

– zapewnienie interoperacyjności, integracji i bezpieczeństwa systemów,

– zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych z uwzględnieniem dostępności dla osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie ze standardami WCAG 2.0[1] (koncepcja uniwersalnego projektowania).

Jednocześnie projekty w ramach 1 i 2 typu projektów tj. dotyczące rozwoju informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia i rozwoju elektronicznych usług publicznych stanowić muszą jedno przedsięwzięcie inwestycyjne tzn. muszą być realizowane w ramach jednego projektu.

[1]Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) – wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych stworzone przez organizację World Wide Web Consortium (W3C).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 21 246 500,00 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 124 650,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (29.08.2017) (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 188 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia informacje udzielane są pod nr tel. (81) 47 81 463 i za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl

Linki

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego