2.1 E-administracja i otwarte zasoby / 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

2.1 E-administracja i otwarte zasoby / 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.08.2017 do 28.09.2017 Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa M..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.08.2017 do 28.09.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72b
30-552 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 28 sierpnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 września 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
– uczelnie,
– jednostki naukowe,
– instytucje kultury,
– parki narodowe,
– organizacje pozarządowe,
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

– typ A – dotyczące cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych,
– typ B – dotyczące cyfrowego udostępniania regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki,

-> wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia polegające na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji sektora publicznego, a także zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki – wraz z udostępnieniem w celu ponownego wykorzystania.
-> zakres wsparcia obejmuje w szczególności:

a) prowadzenie prac digitalizacyjnych, z uwzględnieniem istniejących zaleceń i wytycznych dotyczących digitalizacji,
b) tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych, udostępnianiem i scalaniem informacji o zdigitalizowanych zasobach w ramach regionalnych repozytoriów cyfrowych,
c) tworzenie i rozwijanie platform dystrybucji treści cyfrowych, służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania oraz wytworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych, także przez podmioty spoza sektora publicznego,
d) tworzenie i rozwijanie systemów umożliwiających zdalny, jednolity dla wszystkich użytkowników dostęp do informacji, katalogów lub zasobów podmiotów udostępniających swoje zasoby publicznie (w tym bibliotek).

Preferowane będą projekty o zasięgu regionalnym, przez które rozumie się projekty realizowane na obszarze co najmniej 3 subregionów lub integrujące podmioty działające na obszarze co najmniej 3 subregionów lub realizowane przez podmiot / instytucję, której właściwość lub zasięg działania ma charakter regionalny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

14 644 585,90 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 728 KB)

Wszystkie załączniki do regulaminu konkursu (.zip, 15,7 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie, wzór Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz wzór Porozumienia o dofinansowaniu projektu zostały określone odpowiednio w Załączniku nr 6a do Regulaminu, Załączniku nr 6b do Regulaminu lub Załączniku nr 6c do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu została określona w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament ZPO (Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00).

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

  1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
  2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
  3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83 e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
  4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie, dokumentacja konkursowa oraz informacje kierowane do Wnioskodawców zamieszczone będą na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl.

Linki

Strona Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego