2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług (1)

2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 28.07.2016 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowani..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 28.07.2016

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO al. Łukasza Cieplińskiego 4 35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić, za pomocą udostępnionego do tego celu Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020), dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl/.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną (z wyjątkiem podmiotów działających w systemie ochrony zdrowia),
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • instytucje kultury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), w tym tworzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych.
  2. Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych do funkcjonowania e-usług publicznych.
  3. Tworzenie lub rozwój publicznych zasobów geodezyjnych oraz informacji przestrzennej.
  4. Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, pkt. 24.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 2 1 (PDF 385 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umówy (ZIP 15 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

Pani Maria Wojtoń, tel. 17 747 63 20

Pani Anna Zagórowska, tel. 17 747 63 20

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29

Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24

Linki

Treść ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl

Generator wniosków

Przejdź na stronę ogłoszenia